Doradztwo i komunikacja w biznesie – Nowa specjalność!

Stopień I, profil ogólnoakademicki

Plan studiów 2013/14/15

Doradztwo i komunikacja w biznesie

Podążaj drogą samodzielnego myślenia i rozwoju! Ach w dal a ląd a los a lot a cel gdzie (J. Joyce)

Chcesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje społeczne oraz kształtować myślenie i kreatywność? Studia na specjalności doradztwo i komunikacja w biznesie pozwolą ci na samodzielne, elitarne oraz przyjemne studiowanie. Nasi studenci posiadają swoje pasje, zainteresowania oraz są otwarci na nowe idee. Studia dają także możliwość zindywidualizowanej pracy nad osobistym rozwojem, budowaniem własnego światopoglądu; ułatwiają rozumienie świata, innych i samego siebie w aspekcie egzystencjalnym, naukowym, duchowym, społeczno-kulturowym oraz politycznym.  Nasi studenci szybko zdobywają poczucie własnej wartości dzięki udziałowi w treningach oraz pracy z życzliwą i doświadczoną grupą nauczycieli akademickich i praktyków. Nowatorska specjalność o charakterze doradczo-trenerskim odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku pracy na wykształconą kadrę posiadającą określone umiejętności oraz kompetencje organizacyjne i społeczne. Student zdobywa umiejętności pracy nad sobą i sposobami komunikowania się oraz negocjowania z innymi, które są niezbędne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie i szeroko pojętym biznesie oraz wiedzę na temat stylów organizacji i przywództwa. Praktyczne kompetencje są podbudowane solidną wiedzą teoretyczno-historyczną, psychologiczno-kulturową i naukowo-logiczną oraz wrażliwoscią na etyczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

Do podjęcia tego profilu studiów zapraszamy równiez studentów pragnących wybrać dodatkowo II-gi kierunek studiów, albowiem wciąż istnieje mozliwość nieodpłatnego studiowania na drugim kierunku po spełnieniu odpowiednich wymogów (zob. tutaj)

Specyfika kierunku studiów:

 • połączenie wiedzy ogólnej ze specjalistyczną i praktyczną

 • połączenie wiedzy i umiejętności trenerskich z nauką o zarządzaniu i organizacji

 • połączenie wiedzy historyczno-filozoficznej, etycznej, logiczno-erystycznej ze współczesną wiedzą z zakresu komunikacji, mediów i nowoczesnych technik zarządzania

 • bogaty blok zajęć fakultatywnych kierunkowych (wybrane propozycje na rok 2014/15): Język i komunikacja w przedsiębiorstwie, O moralnych  zagrożeniach w świecie konsumpcji, Kształtowanie relacji z klientem, Błędy poznawcze a decyzje i zachowania człowieka, Edukacja spersonalizowana – wprowadzenie do tutoringu akademickiego, Rozumienie i komunikacja w kulturze, Kim jestem? Problem z tożsamością.

 • specjalność realizowana przy współpracy Instytutu Filozofii z Instytutem Socjologii (socjologia gospodarki)

 • stosowanie metod edukacji spersonalizowanej (tutoring, mentoring)

 • możliwość uczestnictwa studentów w seminariach i projektach filozofii praktycznej

 • aktywne Koło Doradztwa i Komunikacji w Biznesie

Możliwości zdobycia przez studentów praktyki i doświadczenia na rynku pracy:

 • praktyki w instytucjach edukacyjnych oraz organizacjach pozarządowych (90h)

 • zajęcia z zarządzania projektem (zdobywanie funduszy, praca zespołowa)

 • zajęcia z praktykami oraz w instytucjach (w ramach porozumienia z WFiS)

 • opiekun studenta doradzający wybór przedmiotów i praktyk (tutoring)

 • udział w treningu z profesjonalnymi trenerami i coachami (coaching ko-aktywny, warsztaty kreatywności, wystąpienia publiczne)

 • staże krajowe i międzynarodowe
 • udział w konferencjach (konferencjactd.pl)

Grupy przedmiotów specjalizacyjnych:

doradztwo:

 • Doradztwo etyczne w biznesie
 • Doradztwo filozoficzne i coaching (warsztat)
 • Filozoficzne i religijne wzorce sztuki życia

komunikacja:

 • Retoryka i negocjacje (warsztat)
 • Komunikacja i media w społeczeństwie informacyjnym (realizacja projektu)
 • Racjonalność ekspercka i procesy decyzyjne (realizacja projektu)

biznes:

 • Wprowadzenie do nauk o organizacji i zarządzaniu
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

Praca dla absolwenta**:

 • pracownik w branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations)

 • pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources)

 • specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy, szkolenia pracowników

 • trener komunikacji interpersonalnej

 • coach rozwoju, doradca etyki biznesu

 • pracownik w instytucjach społecznych

 • specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik

 • opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator

 • trener autoprezentacji i operatywności

 • koordynator projektów interdyscyplinarnych

 • pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta

 • nauczyciel etyki i filozofii

Współpraca:
.

Pozostałe informacje:

Informacja na temat nowej specjalności w sieci:

Konferencje:

logo konferencji Coaching

Materiały pokonferencyjne

**może wymagać uzyskania dodatkowych, praktycznych kwalifikacji