Studia filozoficzne drugiego stopnia

Studia filozoficzne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)

Studia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie filozofii społecznej, polityki, filozofii kultury, filozofii komunikacji, filozofii przyrody, filozofii wartości, filozofii języka, filozofii Wschodu, filozofii sztuki, filozofii nauki oraz antropologii kulturowej. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).

Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: pogłębioną umiejętność formułowania, analizy i twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się niezależnością myślenia, potrafi formułować i uzasadniać własne stanowisko. Jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się runku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych. Absolwent jest również przygotowany do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej jako nauczyciel filozofii i etyki (pod warunkiem uzyskania uprawnień nauczycielskich).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych.