Studia filozoficzne pierwszego stopnia

 Studia filozoficzne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (stacjonarne i niestacjonarne)

W roku akademickim 2013/14 otworzyliśmy nową specjalność:

Doradztwo i komunikacja w biznesie  (zobacz TUTAJ)

Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Absolwent dysponuje również wiedzą szczegółową w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu, filozofii człowieka i filozofii religii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).

Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: podstawową umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się kreatywnością, jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się runku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych.

Studia niestacjonarne realizowane są podczas weekendowych zjazdów, których liczba warunkowana jest liczbą godzin w semestrze (maksymalnie przewiduje się 12 zjazdów w semestrze).